Prof. Dr. Wafa Mahmood Jasim 

Prof. Dr. Ayla Khedher Ghalib 

Assist. Prof. Hiro Mohammed Obaid

Dr. Fawwaz Fadhil Ali 

Dr. Haitham Abdullah Rajab

Dr. Tunjai Namiq Faiq

Dr. Arjan Mohammed Rasheed

Dr. Shaheen Ekram Jaafer

Dr. Ayoub Ali Hussein 

Dr. Qusay Farhan Hassan

Dr. Abdulkarem Omer Muhammed salih

Dr. Suhailah Shamsalden Taher/Organizer